Czcionka: A- A A+

Czysta gmina

plakat-czystagmina   Od wielu lat Polska boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne. Dotychczasowy system nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci budowy niezbędnej infrastruktury, ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych. Dlatego zdecydowano, że reformę systemu gospodarki odpadami trzeba zacząć od jej najbardziej znaczącego segmentu, czyli odpadów komunalnych.
   W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Jednakże najpierw każda gmina będzie zobowiązana zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi.
   Ustawa daje czas na wprowadzanie poszczególnych elementów systemu tak, aby najpóźniej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zaczął on działać. Jest to dla samorządów ogromne wyzwanie, do podjęcia którego powinny się dobrze przygotować. Ustawodawca, dzięki przepisom przejściowym wskazał kolejność wprowadzania poszczególnych etapów nowego systemu...


Plakat - Czysta Gmina
Ulotka - Czysta gmina 
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Parczew
Informacja o odpadach niebezpiecznych 
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

   Urząd Miejski w Parczewie uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.), w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Parczew prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

   Zgodnie z art. 9b ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.). Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Parczewa. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.);

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm);

4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635, z późn. zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Parczewie, Stanowisko pracy ds. komunalnych i energetycznych, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, pok. nr 19 (II piętro)

Informacja o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 ww. ustawy).

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

• numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a. (Dz. U. z 2006 r, nr 225, poz. 1635 ze zm.).

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: „Oświadczam, że:

• Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.

• Znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r, nr 236, poz. 2008 ze zm.)".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.

2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, nr 62, poz. 628 ze zm.)

2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Opłata skarbowa:

1. za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.

2. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

3. za zmianę wpisu wynosi 25,00 z

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Parczewie (np. w kasie urzędu, na poczcie, przelewem bankowym)
NUMER KONTA: 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej – odbiór odpadów.

Forma załatwienia:

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Burmistrz Parczewa dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wniosek i oświadczenie.pdf)wniosek i oświadczenie.pdf252 kB

Elektrośmieci

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie.

Wykaz  punktów zbierania  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na terenie gminy Parczew

 

 

Lp. Nazwa punktu adres
1.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zakład Usług Komunalnych  Spółka z  o.o. , ul.Piwonia 73, 21-200 Parczew
tel./fax  0-83 3551268, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.zukparczew.pl
Nr rej. GIOŚ  E0008969Z

2. „ELPIM” Artykuły Elektryczno-Przemysłowe
Przygodzki Ireneusz Hurt-Detal
ul.PCK 1
21-200 Parczew
Punkt sprzedaży  i zbiórki sprzętu
Godz. otwarcia 9-17
3. NEONET S.A.
ul. Nyska 48A
50-505 WROCŁAW
Punkt sprzedaży i zbiórki sprzętu
Aleja Zwycięstwa 9
21-200 Parczew
Punkt  sprzedaży i zbiórki sprzętu
Godz. otwarcia 9-17
4. Jeronimo Martins  Dystrybucja S.A.
ul. Żniwna  5 , 62-025  Kostrzyn
Sklep „BIEDRONKA”
ul. Wojska Polskiego 2
21-200  Parczew
Punkt  sprzedaży i zbiórki sprzętu
Godz. otwarcia 9-17
5. Mediator  Marian Danilkiewicz
ul.Przyjaźni 18/7
20-314 LUBLIN
Punkt handlowy w Parczewie
ul.Piwonia 4
21-200  Parczew
Punkt sprzedaży i zbiórki sprzętu
Godz. otwarcia 9-17
6. „PSB Mrówka-Parczew” Spółka  z o.o.
ul.Polna 70
21-200 Parczew
Punkt sprzedaży i zbiórki sprzętu.
Godz. otwarcia 9-17

Wg stanu na 01.08.2013r.Uwaga!!
!

Punkty  sprzedaży i zbiórki sprzętu   działają na zasadach określonych w art.42 ust. 1 ustawy z  dnia  29 lipca 2005 r  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.Nr 180 poz.1495) :
  • „Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu  przeznaczonego dla gospodarstw domowych  do nieodpłatnego przyjęcia  zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju” .

Podkategorie

KOLEKTORY SŁONECZNE

kolektory-słoneczne

Rewitalizacja

logo re

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Wirtualny spacer

wirtualny spacer

SIP Parczew

logo-sip-przyjaznyparczewski

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

EPUAP - elektroniczny urząd


epuap-1.png

Wilczym tropem

tropem wilczym

E-Inclusion


logo wykluczenie

ISO 9001:2008

LOGO IQNet
LOGO CSQ

Fundusze unijne

kapital

infrastruktura

prow

regionalny

HOTSPOT


rssp

MULTIMEDIA

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss