Czcionka: A- A A+

„Aktywność receptą na sukces”

Termin realizacji: 01.02. 2010 – 31.05.2010
Cel projektu: Aktywizacja zawodowa, poprzez przeszkolenie z zakresu bukieciarstwa i florystyki grupy 14 osób – mieszkańców terenów wiejskich
Zakres projektu: Zajęcia odbywały się w miejscowości Przewłoka, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie przeprowadzono 80 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych. Na program szkolenia składały się następujące tematy: kompozycje z kwiatów żywych, kompozycje z materiału suchego oraz wieńce dożynkowe. Dodatkowo przeprowadzono warsztaty psychologiczne i aktywizacyjne. Uczestnikom zapewniono materiały do zajęć praktycznych oraz materiały szkoleniowe i podręczniki. Tematyka szkolenia została tak dobrana, aby uczestnicy mogli zdobyć umiejętności, które następnie będą mogli wykorzystywać dla promocji i rozwoju własnego regionu np. przy wykonywaniu dekoracji okolicznościowych, wieńców dożynkowych itp. Wszystkie osoby, które brały udział w projekcie otrzymały prestiżowe certyfikaty TÜV SÜD w języku angielskim (mogły wybrać również certyfikaty w języku niemieckim) uznawane przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 46 270,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Parczew”

Termin realizacji: 01.08.2011 – 31.07.2012
Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia u 260 dzieci z klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie, Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce.
Zakres projektu: W ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzone zostaną zajęcia:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych.
Nauczyciele prowadzący zajęcia realizują programy nauczania uwzględniając działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.
Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały i pomoce dydaktyczne. Natomiast uczestnicy i uczestniczki zajęć otrzymali pakiety edukacyjne
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 179 449,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

„Języki inaczej”

Termin realizacji: 25.01.2012 – 24.02.2012
Cel projektu: Poprawa zainteresowania podnoszeniem wiedzy u 60 uczniów Gminy Parczew, w wyniku otrzymanego wsparcia
Zakres projektu:  Zajęcia realizowane są w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie i Publicznym Gimnazjum w Parczewie. W zajęciach weźmie udział 60 uczniów i uczennic, po 20 osób z każdej szkoły.
Zajęcia prowadzone w dwóch blokach:
1. Warsztatów teatralnych z zakresu języka angielskiego– 4h lekcyjne dziennie
Językowe warsztaty teatralne są sprawdzoną metodą nauki języków obcych poprzez zabawę w teatr. Zajęcia mają na celu: naukę języka obcego poprzez rozwijanie umiejętności uczestników głównie w zakresie słownictwa i zwrotów; praktyczne niwelowanie lęku przed publicznym posługiwaniem się językiem obcym; zorganizowanie uczniów do pracy nad wspólnym projektem, zintegrowanie ich w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego; rozwinięcie zainteresowania językiem, pokazanie nauczania od innej, lżejszej i atrakcyjniejszej strony, które skutkować będzie wzrostem zainteresowania dalszym rozwijaniem swojej wiedzy.
jezyki inaczej2. Zajęć sportowo-rekreacyjnych – 2h lekcyjne dziennie.
Zajęcia świetlicowe/sportowe pomyślano jako uzupełnienie wysiłku intelektualnego podejmowanego przez uczniów podczas zajęć teatralnych. W trakcie zajęć rekreacyjno sportowych, w zależności od pogody zorganizowane zostaną zajęcia na zewnątrz lub wewnątrz szkoły. Głównym celem tych zajęć jest wspólne spędzenie czasu w sposób aktywny (ruch na świeżym powietrzu), jak również rozwijanie zdolność logicznego myślenia poprzez gry, takie jak szachy, warcaby, monopol itp.
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 47 250,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

„Kształcenie ustawiczne szansą na awans”

Termin realizacji: 2008/2009
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób zamieszkujących lub pracujących w gminach Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń i Dębowa Kłoda, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskich kwalifikacjach.
Zakres projektu: Ponad 80 osób wzięło udział w szkoleniach z języka angielskiego a 20 osób w szkoleniu komputerowym. Obydwa szkolenia kończyły uznanymi w Unii Europejskiej się egzaminami potwierdzającymi nabycie umiejętności językowych (certyfikat TELC) lub komputerowych (ECDL w trzech obszarach kompetencji).
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 318 840,48 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

„Lokalna akademia aktywności zawodowej”

Termin realizacji: 01.09.2009 – 30.06.2010
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących na obszarze realizacji projektu. Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin z powiatu parczewskiego (Parczew, Dębowa Kłoda, Siemień, Jabłoń, Milanów, Podedwórze).
Zakres projektu: Uczestnikami projektu były, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.
W ramach projektu realizowane były następujących formy wsparcia:
- Zajęcia językowe (j. angielski): (6 grup po 10 osób) 130h zajęć warsztatowo – wykładowych, 2h wprowadzenia do obsługi komputera i learningu oraz co najmniej 20h indywidualnej pracy na platformie e - learningowej. Szkolenie bloku językowego zakończone egzamin TELC na różnych poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2).
- Zajęcia komputerowe: (1 grupa 10-osobowa) 120h zajęć w pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu. Szkolenie wzbogacał moduł e - learningowy (5h/osobę na platformie e - learningowej). W trakcie zajęć uczestnicy przystąpili do egzaminu ECDL)  z 4 modułów.
Wszystkim, którzy nie mieli dostępu do internetu wypożyczano laptopy z bezpłatnym dostępem do internetu.
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 245 284,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Więcej artykułów…

  1. „Lokalna akademia aktywności”

KOLEKTORY SŁONECZNE

kolektory-słoneczne

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss