Czcionka: A- A A+

Ogłoszenia

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Parczew:

 Lokal użytkowy nr 9 o powierzchni użytkowej 22, 50 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowe, lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie;

 Lokal użytkowy nr 10 o powierzchni użytkowej 14, 75 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowe, lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie;

 Lokal użytkowy nr 13 o powierzchni użytkowej 21, 25 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowe lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod – kan i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 17. 04. 2015r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł /słownie: dwieście zł 00/100/ najpóźniej do dnia 14.04.2015r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.
Lokale można oglądać do dnia 14.04.2015r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie tj. 7³º - 15³º po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.
Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę wynajmu za 1 m² powierzchni użytkowej, do której doliczony zostanie podatek VAT 23%.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 35, II piętro, tel. 83 355 12 27.

                                                                                                                                                                                             Burmistrz Parczewa
                                                                                                                                                                                                       ( - - )           

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew

 nieruchomości niezabudowane, położone w Parczewie, przy ul. Tomaszunasa, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KW LU1R/00046524/9, bez obciążeń i zobowiązań, oznaczone numerami ewid.:

1576/10, o pow. 0,0937 ha,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 61 000,00 zł;
- wadium wynosi - 6 100,00 zł;
1576/11, o pow. 0,0941 ha,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 61 200,00 zł;
- wadium wynosi - 6 120,00 zł;
do cen uzyskanych w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 16.11.2012 r., 21.12.2012 r., 08.03.2013 r., 21.06.2013 r., 07.11.2013 r., 16.12.2013 r., 16.05.2014 r.

 nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 277, o pow. 0,1761 ha, położona
w Parczewie Rolnym, przy ul. Kleeberga, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
KW LU1R/00050669/8; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 70 000,00 zł;
- wadium wynosi - 7 000,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 16.11.2012 r., 21.12.2012 r., 08.03.2013 r., 21.06.2013 r., 07.11.2013 r., 16.12.2013 r., 16.05.2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2015 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP
Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.
Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro,

OGŁOSZENIE

Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

udział 5/24 w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr ewid. 1869, o pow. 0,0249 ha, położonej w Parczewie, przy ul. Nadwalnej, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pod ulice komunikacji lokalnej; KW LU1R/00078858/2; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 6 000,00 zł;
- wadium wynosi - 1 200,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 17.04.2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro,

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący lokale użytkowe będące własnością Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w najem.

Więcej artykułów…

  1. OGŁOSZENIE

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss