Czcionka: A- A A+

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE BURMISTRZ PARCZEWA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ PARCZEWA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (ogłoszenie_01082017.pdf)Pełna treść ogłoszenia196 kB

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal użytkowy będący własnością Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NA OKRES DO 3 LAT

     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie

Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

     • nieruchomość oznaczona nr ewid. 528, o pow. 0,0128 ha, położona w Parczewie, przy
ul. Kolejowej, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod zabudowę jednorodzinną oraz pod drogi zbiorcze; KW LU1R/00082170/6
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 8 000,00 zł;
- wadium wynosi - 800,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 16.06.2017 r.

     • nieruchomość oznaczona nr ewid. 712/2, o pow. 0,6744 ha, położona w Parczewie, przy ul. Polnej, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod tereny zabudowy przemysłowej oraz pod tereny zabudowy usługowej; KW LU1R/00059644/0
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 75 000,00 zł;
- wadium wynosi - 7 500,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 16.06.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu, którzy złożą:
• wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
• dokument potwierdzający prawo własności do działki sąsiadującej z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży (aktualny odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Janusza Korczaka w Parczewie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Janusza Korczaka w Parczewie

Ogłoszenie

     „Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 11.04.2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XXIX/217/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr LI/313/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do sprzedaży, uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XXXI/235/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oraz uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XXXI/234/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy gminą a osobą fizyczną”.

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss