Czcionka: A- A A+

Przeciwdziałanie przemocy

ZESPÓŁ INTERDYCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PARCZEWIE.
Siedziba Zespołu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew
tel. 833551255

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Przewodniczący Zespołu – Joanna Krośko – MOPS Parczew, tel. 833542990
Dyżur w każda środę od 8.00 do 14.00 pok. nr 2 MOPS Parczew
Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Katarzyna Ostapiuk – MOPS Parczew, tel. 833551255

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie, zgodnie z art. 9a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390), został powołany Zarządzeniem Burmistrza Parczewa Nr 108/11 z dnia 26 września 2011 r. Rada Miejska w Parczewie określiła, w drodze Uchwały Nr VIII/37/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., zmienionej uchwałą nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 31 marca 2016r., tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Rada Miejska w Parczewie w dniu 5 września 2014 r. przyjęła w drodze Uchwały Nr XLIX/331/2014 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Parczew na lata 2014 – 2016.

Zespół Interdyscyplinarny ds. to zespół osób powołanych do zadań, których głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy, określone w art. 9b ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390).

Grupa Robocza to grupa osób powołanych do pracy nad konkretnymi problemami konkretnych osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań Grup Roboczych należy, w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W skład Zespołu oraz Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

1. Caritas Diecezji Siedleckiej - Świetlica Socjoterapeutyczna – kierownik;
2. Komendy Powiatowej Policji w Parczewie – dzielnicowi;
3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie – inspektor;
4. Publicznego Przedszkola Nr 1 w Parczewie – dyrektor;
5. Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie – nauczyciel - terapeuta;
6. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie – pedagog szkolny;
7. I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie – pedagog;
8. Publicznego Gimnazjum w Parczewie – psycholog i pedagog;
9. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie – pedagog;
10. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie – pedagog;
11. Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce – nauczyciel;
12. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie – pracownicy socjalni, asystenci rodziny;
13. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie – przewodniczący;
14. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim –kuratorzy zawodowi rodzinni, kuratorzy zawodowi dla dorosłych;
15. Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Parczewie – dyrektor;
16. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie, oddział odwykowy – psycholog;
17. Prokuratury Rejonowej w Parczewie – prokurator:
18. Kościół Parafialny p. w. św. Jana Chrzciciela w Parczewie – ksiądz.

NIEBIESKA KARTA

to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie "Niebieskiej Karty A". Można to zrobić podczas interwencji policji w domu podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również założy Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

- ośrodki pomocy społecznej
- placówki oświatowe - szkoły, przedszkola
- placówki służby zdrowia - przychodnie, szpitale
- gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu "Niebieskiej Karty A" osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie "Niebieska Karta B" z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.
Po założeniu "Niebieskiej Karty A" przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest "Niebieska Karta C". W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc socjalna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosku do Sądu.

W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest "Niebieska Karta D". Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.

PRZEMOC

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

- przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
- przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
- przemoc seksualna: np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
- przemoc ekonomiczna: np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

PAMIĘTAJ:

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.
Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA
MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA
MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY
MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss