Czcionka: A- A A+

Odpady komunalne

Wzory deklaracji

Pobierzmy i wypełnijmy deklarację

 • Druki deklaracji są udostępnione mieszkańcom gminy Parczew w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, a w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie - www.parczew.com.
Wzór deklaracji - pdf

Wybierzmy opłatę

Należy wybrać stawkę opłaty w zależności od gospodarstwa domowego, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i sposób zbiórki odpadów.

Bez tytułu

Złóżmy deklarację

Wypełnione i podpisane deklaracje w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, w godzinach 7.30-15.30 lub w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com zakładka ePUAP.

Nowy system gospodarowania odpadamin

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
PRZYGOTUJMY SIĘ NA NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI!

   Zgodnie z obowiązującą znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Zgodnie z ustawą gminom zostaje przypisany obowiązek zorganizowania i nadzoru nad wywożeniem odpadów komunalnych z terenu całej gminy. Właściciel nieruchomości zaś zobowiązany będzie do zbierania odpadów w sposób selektywny, a za odbiór i zagospodarowanie odpadów zobowiązany będzie uiszczać opłatę na rzecz gminy.
   W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Parczew będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli nieruchomości każdej ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu nieruchomości.
Plakat640

Co musimy zrobić do 1 lipca 2013 roku?

Pobierzmy i wypełnijmy deklarację

 • Pamiętajmy, aby do 31 maja 2013 roku wypełnić i złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Po upływie tego terminu właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Deklaracja powinna zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym.
 • Druki deklaracji są udostępnione mieszkańcom gminy Parczew w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, a w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie - www.parczew.com.
Druk deklaracji do pobrania:

Deklaracja - plik doc
Deklaracja - plik pdf

Wybierzmy opłatę

Należy wybrać stawkę opłaty w zależności od gospodarstwa domowego, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i sposób zbiórki odpadów.

 

 

Gospodarstwo domowe
Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z terenu miasta Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z terenów wiejskich
Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych
selektywny nieselektywny selektywny nieselektywny
jednoosobowe 10,00 zł 15,00 zł 8,00 zł 12,00 zł
dwuosobowe 16,00 zł 24,00 zł 12,00 zł 18,00 zł
trzyosobowe 24,00 zł 36,00 zł 18,00 zł 27,00 zł
czteroosobowe 32,00 zł 48,00 zł 24,00 zł 36,00 zł
pięcioosobowe  i większe 40,00 zł     60,00 zł 30,00 zł 45,00 zł

Złóżmy deklarację

Wypełnione i podpisane deklaracje w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, w godzinach 7.30-15.30 lub w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com zakładka ePUAP.

Segregujmy śmieci

 • Mieszkańcy segregujący odpady, będą płacić mniej.
 • Gmina (firma wyłoniona w przetargu) wyposaży właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w worki służące do zbierania odpadów segregowanych, natomiast właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej - w pojemniki, służące do zbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
 • Gmina ma obowiązek utrzymania pojemników (worków) w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Co nas czeka po 1 lipca 2013 roku?


Gmina odbierze nasze śmieci

Przedsiębiorca wybrany przez gminę w drodze przetargu odbierze od mieszkańców odpady zmieszane i selektywnie zebrane.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI:

1) Odpady niesegregowane odbierane są:
a) w zabudowie zagrodowej (teren wiejski) – raz w miesiącu,
b) w zabudowie jednorodzinnej (teren miasta) – dwa razy w miesiącu,
c) w zabudowie wielorodzinnej (teren miasta) – codziennie w dni robocze;
2) odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odbierane są:
a) w zabudowie zagrodowej (teren wiejski) – raz w miesiącu,
b) w zabudowie jednorodzinnej (teren miasta) – dwa razy w miesiącu,
c) w zabudowie wielorodzinnej (teren miasta) – 3 razy w tygodniu;
3) odpady zebrane selektywnie tj. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła odbierane są:
a) w zabudowie zagrodowej (teren wiejski) – raz na kwartał,
b) w zabudowie jednorodzinnej (teren miasta) – raz na kwartał,
c) w zabudowie wielorodzinnej (teren miasta) – 3 razy w tygodniu;
4) odpady zebrane selektywnie tj. popiół odbierane są;
a) w zabudowie jednorodzinnej (teren miasta) – raz w miesiącu w okresie 1 październik – 30 kwiecień.;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, przy granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją oraz oznakować numerem nieruchomości.
Dotychczasowe umowy indywidualne na wywóz nieczystości stałych wygasną automatycznie z dniem 30.06.2013 r. W związku z tym nie ma potrzeby ich wypowiadania.

Płacimy w terminie

 • Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić do dnia 15 sierpnia 2013 roku.
 • Kolejne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli nieruchomości, należy uiszczać miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Parczew nr 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933.
 
CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW I WORKÓW


POJEMNIK I WOREK ŻÓŁTY

wrzucamy:
• papier (w tym gazety, czasopisma, książki, zeszyty, prospekty, foldery, katalogi, torby papierowe, kartonowe pudełka),
• tektura falista,
• metal (puszki po napojach, konserwach i innych art. spożywczych),
• tworzywa sztuczne tj.: butelki plastikowe po napojach i sokach ( tzw. butelki typu PET), plastikowe reklamówki jednorazowe, opakowania po kosmetykach, wszelkiego rodzaju opakowania plastikowe wykonane w całości z plastiku,
• opakowania wielomateriałowe (tj. kartony po sokach, opakowania tetra pak).
WAŻNE: Odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy zgnieść tak, by zachowały zmniejszoną objętość, opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika lub worka umyć.

POJEMNIK I WOREK ZIELONY

wrzucamy:
• szkło (w tym: butelki szklane po napojach, sokach, produktach mlecznych, butelki szklane po piwie, winie, alkoholach wysokoprocentowych, słoiki po dżemach i innych przetworach, wszelkie inne słoiki i butelki);
• opakowania szklane (np. po kosmetykach).
WAŻNE: Opakowania szklane powinny być całkowicie opróżnione z zawartości.

POJEMNIK I WOREK CZARNY

wrzucamy:
• popiół,
• żużel.


POJEMNIK LUB KONTENER NA ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE (MOKRE):


wrzucamy:
• środki higieny osobistej (pampersy, podpaski, itp.),
• butelki po olejach jadalnych i technicznych,
• wszelkiego rodzaju folie zabrudzone resztkami żywności, olejami, ziemią itp.,
• opakowania ze styropianu (tacek po żywności),
• opakowania będące połączeniem plastiku z innymi materiałami, zabawki,
• kalek, papierów przebitkowych,
• tłusty papier np. po maśle lub margarynie,
• brudne papiery łączone z innymi materiałami np. plastikiem lub aluminium.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jez przez ZUK Parczew pod adresem: Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w terminie:

 • poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 18.00;
 • wtorek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00.


Do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można dostarczyć bezpłatnie odpady zbierane selektywnie, takie jak:

• odpady komunalne ulegające biodegradacji, a także odpady zielone z ogrodów i parków w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np.: zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
• przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony,
• popiół.

   Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. sprzedawcy detalicznemu), a także można przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.
   Meble i inne odpady wielkogabarytowe można również przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.
   Przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony można oddawać do sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych, placówek handlowych, aptek, zakładów serwisowych oraz punktów zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych.

Leki przeterminowane

Wykaz aptek na terenie Gminy Parczew, do których można oddać nieodpłatnie przeterminowane leki:
1. „Arnika" – ul. Spółdzielcza 9A, godz. 7-19
2. „Milenium" – ul. 11 Listopada 11, godz. 7-19
3. „Nasza apteka" – ul. Warszawska 14, godz. 7-19
4. Okrasińska Urszula – ul. Kościelna 11, godz. 7-19 

   Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.07.2013 r. - 31.12.2013 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z/s w Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

   Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) Gmina Parczew w 2012 r. osiągnęłą poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła 43,37 %.

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) Gmina Parczew w 2012 r. osiągnęłą poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 29,49 %.

UCHWAŁY DOTYCZĄCE NOWEGO SYSTEMU
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty
Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wzór deklaracji
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ParczewUchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
TO KORZYŚCI DLA NAS I ŚRODOWISKA

Niższe stawki opłat za segregację odpadów
Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów
Likwidacja nielegalnych wysypisk
Poprawa otaczającego nas środowiska

Informacji udziela:

Referat Gospodarki Komunalnej
I Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Parczewie
ul. Warszawska 24
Piętro II, pokój. 38
Tel. (83) 355 11 69
(dni robocze7.30-15.30)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowa ustawa śmieciowa - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Do Urzędu Miejskiego w Parczewie wpływa wiele pytań dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiamy zestaw najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi.


Dotychczasowe umowy indywidualne na wywóz nieczystości stałych wygasną automatycznie z dniem 30.06.2013 r. W związku z tym nie ma potrzeby ich wypowiadania.


Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 31 maja 2013 roku.


Deklarację złóżmy w Urzędzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24, pokój 38 (II piętro). Możesz ją wysłać pocztą lub kurierem.


Nie. Urząd Miejski przyjmuje jedynie oryginały własnoręcznie podpisanych deklaracji.


W przypadku niezłożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


Deklarację wypełnia osoba, która zamieszkuje daną nieruchomość na terenie gminy Parczew. Będzie to: właściciel, użytkownik, posiadacz, współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz, użytkownik wieczysty, zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.


W imieniu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowych deklarację składa zarządca.


Obowiązek taki wynika z ustawy - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011 r., Nr 152, poz. 897 z późn. zm.).


Nie ma znaczenia ile śmieci wyprodukujemy. Opłata jest obliczana
w zależności od gospodarstwa, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i sposób zbiórki odpadów, a nie realną ilość wytworzonych odpadów.


Tak. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi Gmina (firma wyłoniona w przetargu) wyposaży właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w worki służące do zbierania odpadów segregowanych, natomiast właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej - w pojemniki, służące do zbierania zmieszanych
i selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Należy zaczekać do rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy. Firma wyłoniona w przetargu, określi zasady dostarczania pojemników.


Możecie Państwo złożyć deklarację wspólnie, podając dane obejmujące wszystkie zamieszkałe rodziny lub każda z rodzin może złożyć odrębną, własną deklarację.

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić do dnia 15 sierpnia 2013 roku. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Parczew nr 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933. Kolejne opłaty należy uiszczać miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał obowiązek ponoszenia opłaty.


Składający nieprawdziwe oświadczenie podlega karze zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013, poz. 186).


Do żółtego pojemnika. Kartonik po mleku bądź soku to opakowania wielomateriałowe.


Od 1 lipca 2013 roku powstanie w naszej gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Parczewie przy ul. Piwonia 73. Do tego punktu będzie można dostarczyć bezpłatnie meble i inne odpady wielkogabarytowe.


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, jakie koszty gmina pokrywa z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.
Dodatkowo Gmina Parczew przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) i utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – koszt związany
z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszt utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Podkategorie

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss