Czcionka: A- A A+

ORGANIZACJE POZARZADOWE

Burmistrz Parczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

     Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).
Burmistrz Parczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
     Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy Gminy Parczew, z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, które gmina chciałaby realizować przy pomocy organizacji pozarządowych.
     Propozycje zmian w tym projekcie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16 października 2017 r.
Konsultacje odbędą się 17 października 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie o godz. 1100. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie na spotkanie.
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Program współpracy  na rok 2018 r. załącznik.pdf)Program współpracy174 kB
Pobierz plik (Program współpracy  na rok 2018.pdf)Projekt uchwały135 kB

Ogłoszenie

     Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew.
     Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2017 na terenie Gminy Parczew zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Zadanie 1: Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 73 000,00 zł.
1. MKS „VICTORIA” Parczew – 69 000,00 zł
2. Lubelski Klub Karate Kyokushin – 4 000,00 zł

Zadanie 2: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Parczew – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 6 000,00 zł.
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 2 000,00 zł
2. Parczewska Grupa Rowerowa – 4 000,00 zł

Zadanie 3: Wspieranie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 30 000,00 zł.
1. Caritas Diecezji Siedleckiej – 30 000,00 zł

Zadanie 4: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 2 000,00 zł.
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Parczewie – 2000,00 zł

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W FORMIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI

BURMISTRZ PARCZEWA

Na podstawie art. 13 ust. 1-4 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/183/2016 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 października 2016 r. sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew.

1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 73 000 zł.
b) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Parczew. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 6000 zł.
2. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a) Wspieranie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 30 000 zł.
3. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi - 2 000 zł.

4. Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2017 roku.

5. O dotację na realizację wyżej wymienionych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe utworzone na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach w tym stowarzyszenia sportowe działające na terenie gminy Parczew.

6. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300) w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 15.00.

7. Pełny tekst ogłoszenia - warunki realizacji zadania, zasady, kryteria oraz tryb przyznania dotacji, wzory dokumentów znajdują się na internetowej stronie Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com w zakładce samorząd/organizacje pozarządowe. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 83 355 12 32.
Burmistrz Parczewa
mgr Paweł Kędracki

Więcej artykułów…

  1. Zaproszenie

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss