Czcionka: A- A A+

ORGANIZACJE POZARZADOWE

OGŁOSZENIE - OTWARTEGO KONKURSU OFERT W FORMIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT W FORMIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI
BURMISTRZ PARCZEWA
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 października 2013 r. sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego na rok 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Parczew.

1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 74 000 zł.
b) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Parczew. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 6000 zł.
2. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a) Wspieranie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 25 000 zł.

3. Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2014 roku.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE - OTWARTEGO KONKURSU OFERT W FORMIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI

Burmistrz Parczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

   Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami).
   Burmistrz Parczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Czytaj więcej: Burmistrz Parczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2013

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2013
w zakresie upowszechniania współzawodnictwa i szkolenia sportowego oraz organizowania imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Parczew, przeprowadzonego w dniach 21-25 lutego 2013 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ogłaszam, że
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Parczew przeprowadzonego w dniu 21 lutego 2013 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Zadanie 1: Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 74 000 zł.
1. Miejski Klub Sportowy „Victoria" – kwota dofinansowania 60 000 zł
2. Stowarzyszenie „Razem dla Parczewa" – kwota dofinansowania 2 656,00 zł
3. Międzyszkolny Klub Sportowy „Olimp" przy Publicznym Gimnazjum – kwota dofinansowania 6 844,00 zł
4. Lubelski Klub Karate Kyokushin – kwota dofinansowania 4 500,00 zł

Zadanie 2: Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Parczew oraz udział drużyn w tych imprezach – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 6 000 zł.
1. Parczewska Grupa Rowerowa – kwota dofinansowania 4 000,00 zł
2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy- kwota dofinansowania
1000, 00 zł
3. Gminny Ludowy Zespół Sportowy JESION kwota dofinansowania 500,00 zł
4. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań – kwota dofinansowania 500,00 zł

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss