Czcionka: A- A A+

ORGANIZACJE POZARZADOWE

INFORMACJA

     Informacja w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parczew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew w 2016 r.
     Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 272/16 Burmistrza Parczewa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parczew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew w 2016 r. nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 01 marca 2016 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Parczewie.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W FORMIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI

Na podstawie art. 13 ust. 1-4 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 22 października 2015 r. sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew.

1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 73 000 zł.
b) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Parczew. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 6000 zł.
2. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a) Wspieranie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 30 000 zł.
3. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi - 1 000 zł.

4. Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2016 roku.

5. O dotację na realizację wyżej wymienionych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe utworzone na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach w tym stowarzyszenia sportowe działające na terenie gminy Parczew.

6. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew do dnia 19 lutego 2016 r. do godz. 15.00.

7. Pełny tekst ogłoszenia - warunki realizacji zadania, zasady, kryteria oraz tryb przyznania dotacji, wzory dokumentów znajdują się na internetowej stronie Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com. w zakładce samorząd/organizacje pozarządowe. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 83 355 12 32.

Burmistrz Parczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

     Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późniejszymi zmianami).
     Burmistrz Parczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
     Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy Gminy Parczew, z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, które gmina chciałaby realizować przy pomocy organizacji pozarządowych.
     Propozycje zmian w tym projekcie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 października 2015 r.
Konsultacje odbędą się 16 października 2015 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie o godz. 1300. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie na spotkanie.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PARCZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA 2016 ROK - plik pdf

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss