Czcionka: A- A A+

ORGANIZACJE POZARZADOWE

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Parczew z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Parczew z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2015

     Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Parczew.
     Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), oraz art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2015 na terenie Gminy Parczew zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Zadanie 1: Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 74 000 zł.
1. MKS „VICTORIA" Parczew – 70 000,00 zł
2. Lubelski Klub Karate Kyokushin – 4 000,00 zł

Zadanie 2: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Parczew – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 6 000 zł.
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 2 000, 00zł
2. Parczewska Grupa Rowerowa Parczew – 4 000,00 zł

Zadanie 3: Wspieranie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 30 000 zł.
1. Caritas Diecezji Siedleckiej – 30 000,00 zł

INFORMACJA

     Informacja w sprawie zmiany składu komisji konkursowej i terminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parczew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Parczew w 2015 r.
     Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 41/15 Burmistrza Parczewa z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parczew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Parczew w 2015 r. nastąpiła zmiana składu komisji konkursowej i terminu otwartego konkursu ofert..
     W skład komisji konkursowej wchodzą:
1. Michał Bożym - przewodniczący komisji
2. Stanisław Chojak - członek komisji
3. Anna Duszak - członek komisji

     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2015 roku o godzinie 9.00 w obecności pełnego składu komisji konkursowej.
     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 27 lutego 2015 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Parczewie".

Zarządzenie Burmistrza Parczewa z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parczew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Parczew w 2015 r. - plik pdf

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss