Czcionka: A- A A+

Urząd Miasta

URZĄD MIEJSKI W PARCZEWIE

adres: 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24

tel. +48 83.355 12 24

fax +48 83 355 12 26

www: www.parczew.com

e-mail: sekretariat(at)parczew.com

NIP: 5390006130

Regon: 000524140

Godziny pracy UM:

poniedziałek - piątek: od 7.30 do 15.30

Godziny pracy kasy UM:

poniedziałek - piątek: od 7.30 do 14.30

Konta bankowe:

PKO BP O/PARCZEW NR: 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933

 


 

 

REFERATY URZĘDU MIEJSKIEGO W PARCZEWIE

 

REFERAT ORGANIZACYJNO PRAWNY

I piętro, pokój nr 4, 5, 22, 23

Kierownik referatu: mgr Agnieszka Hawryluk

Kontakt e-mail: sekretariat(at)parczew.com

tel. 83 355 12 24

83 355 12 28

Do zadań referatu należy m.in.:

 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
 • przygotowywanie pomieszczeń i obsługa (w tym protokołowanie) spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza,
 • utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i ochroną fizyczna budynku Urzędu,
 • prowadzenie adaptacji, remontów oraz napraw i konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 • analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
 • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowa-dzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji i Burmistrza,
 • obsługa sesji Rady oraz pracy komisji Rady,
 • obsługa spotkań radnych z wyborcami,
 • prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postaowień Rady i jej komisji,
 • przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzenie spraw bhp i socjalnych w Urzędzie oraz okresowa ich analiza,
 • przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 • ewidencja czasu pracy pracowników,
 • kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,organizowanie narad sołtysowskich,
 • prowadzenie zakładowej działalności socjalnej na rzecz emerytów i rencistów,
 • wykonywanie małej poligrafii (w tym pisanie na maszynie ) dla potrzeb Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza,pr
 • owadzenie obsługi prawnej Urzędu,
 • przyjmowanie pism sądowych i innych organów i wywieszanie ich na tablicy informacyjnej w Urzędzie,
 • administrowanie siecią komputerową,
 • utrzymanie systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład,
 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony WWW miasta,

REFERAT OŚWIATY I KULTURY

I piętro, pokój nr 1, 2, 3

Kierownik referatu: inż. Stanisław Chojak

Kontakt e-mail: oswiata(at)parczew.com

tel. 83 355 12 32

Do zadań referatu należy m.in.:

 • zakładanie, przekształcania i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,
 • utrzymywanie tych jednostek,
 • kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do i ze szkoły,
 • powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
 • ocenianie dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 • prowadzenie spraw w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 • prowadzenie zadań związanych z kulturą, kulturą fizyczną oraz turystyką,
 • prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej oraz turystyki,
 • tworzenie warunków do upowszechniania kultury i kultury fizycznej,
 • prowadzenie innych zadań gminy związanych z upowszechnianiem kultury wynikających z ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o kulturze fizycznej, bibliotekach, ochronie dóbr kultury i innych, oraz przepisów wykonawczych

URZĄD STANU CYWILNEGO

I piętro, pokój nr 12,13

Kierownik USC: mgr Elżbieta Lipnicka

Kontakt e-mail: usc(at)parczew.com

tel. 83 355 12 33

Do zadań referatu należy m.in.:

 • prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi rodzinno – opiekuńczych,
 • rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych wydarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 • sporządzanie i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU

II piętro, pokój nr 16, 36

Kierownik referatu: mgr Janusz Tryniecki

Kontakt e-mail: promocja(at)parczew.com

tel. 83 355 12 34

Do zadań referatu należy m.in.:

 • przygotowywanie wniosków, celem pozyskiwania środków na inwestycje realizowane przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • koordynowanie pozyskiwania środków pomocowych, w tym koordynowania sporządzania wniosków,
 • współdziałanie z poszczególnymi referatami Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących funduszy strukturalnych,
 • upowszechnianie informacji o dostępnych środkach strukturalnych Unii Europejskiej wśród lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz udzielania pomocy w zakresie ich pozyskiwania,
 • opracowywanie projektów programów rozwoju gospodarczego gminy,
 • przeprowadzanie szkoleń i akcji informacyjnych dotyczących pozyskiwania funduszy,
 • inicjowanie przedsięwzięć promocyjnych i reklamowych zmierzających do podejmowania działalności gospodarczej na terenie gminy,
 • dokonywanie okresowych analiz i przygotowywanie wniosków dla organów gminy dotyczących sytuacji gospodarczej i społecznej w gminie,

REFERAT TECHNICZNO INWESTYCYJNY

II piętro, pokój nr 18, 19, 20

Kierownik referatu: mgr Grzegorz Kazanowski

Kontakt e-mail: inwestycje(at)parczew.com

tel. 83 355 12 36

83 355 12 37

Do zadań referatu należy m.in.:

 • planowanie i realizacja inwestycji;
 • opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych;
 • przygotowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych;
 • współpraca z projektantami i wykonawcami inwestycji oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego;
 • analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy;
 • prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych i odpowiednie ich dokumentowanie;
 • monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • raportowanie o postępach wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w tym: sprawozdawczość, wnioski o płatność i rozliczenie końcowe;
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii;
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych;
 • projektowanie przebiegu dróg;
 • prowadzenie spraw dotyczących budowy, modernizacji i ochrony dróg;
 • zarządzanie drogami;
 • określanie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne;
 • prowadzenie prac związanych z organizacją ruchu na drogach gminnych i współpraca w tym zakresie z właściwymi organami ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
 • zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów zarządzanych przez Gminę poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki konserwacyjno – remontowej;
 • oznakowanie ulic i placów;
 • nadzorowanie prac związanych z zakładaniem i utrzymaniem zieleni publicznej;
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem czystości i porządku w gminie;
 • opracowywanie projektów założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w tym planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, w odniesieniu, do których Gmina jest zarządcą;
 • realizacja procedur związanych przyłączaniem obiektów i urządzeń gminy do sieci energetycznych;
 • prowadzenie spraw związanych z targowiskami, w tym ustalania ich lokalizacji i regulaminów;
 • nadzór nad robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi oraz pracownikami zatrudnionymi przy wykonywaniu robót publicznych i prac interwencyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i kontrolowaniem pracy skazanych oraz jej przebiegiem wykonywanej w ramach kary ograniczenia wolności;
 • opracowywanie projektów uchwał z zakresu właściwości Referatu.

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

I piętro, pokój nr 14, 15

Kierownik referatu: mgr Elżbieta Lipnicka

Kontakt e-mail: obywatel(at)parczew.com

tel. 83 355 12 35

Do zadań referatu należy m.in.:

 • ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń i imprez masowych,zbiórek publicznych i ochrona danych osobowych,
 • przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,współdziałanie z organami wojskowymi w przeprowadzaniu czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
 • administrowania rezerw osobowych, w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
 • tworzenie formacji obrony cywilnej,
 • zakwaterowanie sił zbrojnych,
 • orzekanie o uznaniu poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,
 • koordynacja zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej, w tym współdziałanie z organami prokuratury i policji

REFERAT NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

II piętro, pokój nr 33, 34, 35

p.o. kierownika referatu: Irena Terlecka

Kontakt e-mail: rolnictwo(at)parczew.com

tel. 83 355 12 27

Do zadań referatu należy m.in.:

 • ewidencja opłat łowieckich;
 • ogrodów działkowych;
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych, w tym: rolniczego wykorzystania gruntów oraz przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych gruntów;
 • geologia;
 • przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią;
 • współdziałanie w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego;
 • zagospodarowanie wspólnot gruntowych;
 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w tym sprzedaż, zamiana, nabycie, dzierżawa, użyczenie;
 • dokonywanie darowizn i przyjmowania darowizn od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
 • nieodpłatne obciążanie nieruchomości;
 • opłaty adiacenckie;
 • występowanie do właściwych organów w sprawie wywłaszczania nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, które wynikają od art. 93 do art. 97 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • podział nieruchomości i scalania gruntów wynikającego z art. 101 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • rozgraniczanie nieruchomości;
 • przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
 • komunalizacja gruntów;
 • tworzenie zasobu gruntów;
 • przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy;
 • koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
 • przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania odpisów i wyrysów;
 • prowadzenie i aktualizacji rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny;
 • dokonywanie analiz i wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu przestrzennego zagospodarowania;
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniami warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenia spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz naliczaniem opłaty planistycznej;
 • koordynacja i obsługi działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do planów zagospodarowania przestrzennego;
 • rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenie procedur i wydawanie decyzji z zakresu uwarunkowań środowiskowych;
 • prowadzenia spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz ze zmianami ich granic;
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
 • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości;
 • ustanawianie ograniczeń, co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji;
 • nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska;
 • opiniowanie planów i programów gospodarki odpadami;
 • nadzór nad realizacją gminnych programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 • nadzór nad realizacją programów ekologicznych;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 • prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
 • prowadzenia spraw związanych z usuwaniem azbestu;
 • organizowania i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
 • prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją pomników;
 • prowadzenie spraw związanych ze schroniskami dla zwierząt;
 • podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt przy współudziale w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami;
 • prowadzenie spraw związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
 • zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, w
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych;
 • zarządzania zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi;
 • ustanawianie odrębnej własności lokali;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją funduszu sołeckiego.

REFERAT FINANSOWY

Księgowość II piętro, pokój nr 24,25,26,27

Kierownika referatu: mgr Anna Makówka

Kontakt e-mail: skarbnik(at)parczew.com

tel. 83 355 12 29,

Do zadań referatu należy m.in.:

 • przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
 • udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy oraz wprowadzanie zmian w tym budżecie,
 • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 • zapewnianie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ksiąg rozrachunkowych,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalania wyniku finansowego
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prawidłowe i terminowe ujęcie w ewidencji księgowej i na wyodrębnionym rachunku bankowym operacji związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Księgowość Podatkowa II piętro, pokój nr 29,30,31,32

Kierownik referatu: mgr Edyta Markowska

Kontakt e-mail: podatki(at)parczew.com

tel. 83 355 12 30

Do zadań referatu należy m.in.:

 • prowadzenie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych,a w szczególności:
 • - prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 • - gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 • - podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 • - prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • - przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 • - przygotowywanie decyzji w sprawie odroczeń, ulg, umorzeń i zaniechań w podatkach i opłatach lokalnych,
 • - przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 • prowadzeniem spraw związanych z poborem opłat oraz spraw związanych z bieżącą i terminową egzekucją administracyjną należności pieniężnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności publiczno-prawnych
  i cywilnoprawnych, z wyłączeniem spraw Referatu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego,
 • pomocą publiczną, w tym przygotowywanie informacji oraz sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
 • zwrotem podatku akcyzowego,
 • pomocą publiczną dla przedsiębiorców.

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

I piętro, pokój nr 37, 38

Kierownik referatu: dr inż. Monika Laszewska

Kontakt e-mail: komunalny(at)parczew.com

tel. 83 355 11 69

Do zadań referatu należy m.in.:

 •  prowadzenie spraw zwiazanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w szczególności:
  a) prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  b) związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  c) nadzór nad wdrorzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  d) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wskazywanie miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
  e) dbanie o utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategoryzację tych dróg,
  f) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  g) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie i transport odpadów;
  h) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków tych zezwoleń i ich cofania,
  i) określenie zakresu i sposobu wykonywania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  j) udostępnianie w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  k) prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
  - opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  l) wydawanie z urzędu decyzji na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  m) przyjmowanie od prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych kwartalnych sprawozdań,
  o których mowa w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  n) weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach składanych przez podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  o) prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
  p) udostępnianie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  q) przeprowadzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
  r) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  s) likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci,
  t) sporządzanie sprawozdań z likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci;
  u) prowadzenie rejestru punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  v) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  w) występowanie z wnioskiem do Komendanta Powiatowego Policji o pomoc, przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych,
  x) opiniowanie i wnioskowanie w zakresie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
  y) przygotowywanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • wydawanir zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
 • wymierzanir kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości;
 • ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji;
 • nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska;
 • prowadzenia spraw związanych z usuwaniem azbestu;
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi, w tym sporządzenie i aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz sporządzanie raportów i sprawozdań z realizacji programu;
 • sporządzanie sprawozdań z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz aktualizacji tego Programu;
 • nadzór nad realizacją gminnych programów ochrony środowiska;
 • nadzór nad realizacją programów ekologicznych;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • obliczania nadwyżki dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegających przekazaniu na rzecz WFOŚiGW;
 • sporządzanie sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu Gminy z opłat i kar środowiskowych;
 • sporządzanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat i uiszczanie należności;
 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
 • prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należących do kompetencji Gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • organizowanie i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
 • prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją pomników;
 • szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;
 • współdziałanie w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego;
 • prowadzenie spraw związanych ze schroniskami dla zwierząt;
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt przy współudziale w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami;
 • prowadzenie spraw związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działalność
  w tym zakresie;
 • nadzorowanie prac związanych z zakładaniem i utrzymaniem zieleni publicznej;
 • utrzymywanie zieleni w pasach drogowych, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów;
 • prowadzenie spraw związanych z targowiskiem, w tym nadzór nad targowiskiem i ustalanie jego regulaminu;
 • nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przy wykonywaniu robót publicznych i prac interwencyjnych, w szczególności:
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i kontrolowaniem pracy skazanych oraz jej przebiegiem wykonywanej w ramach kary ograniczenia wolności;
 • prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczania opłat z tym związanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • określanie zgodności usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady;
 • ustalanie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności;
 • współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss