Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Parczew

 Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert z dnia 13 czerwca 2024 r. na realizację zadania pożytku publicznego na rok 2024 na terenie Gminy Parczew został wybrany niżej wymieniony oferent:

Zadanie I a: Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła  50 000,00 zł.

  1. Caritas Diecezji Siedleckiej – 50 000,00 zł

BURMISTRZ PARCZEWA

Na podstawie art. 13 ust.1-4 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571), oraz z art. 25 ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 23 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Parczew.

  1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
    Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno- wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, działających na terenie miasta Parczewa. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 50 000,00 zł.
  1. Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2024 roku.
  2. O dotację na realizację wyżej wymienionych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe utworzone na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach w tym stowarzyszenia sportowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Parczew.
  3. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew do dnia 05 lipca 2024 r. do godz. 1500 .
  4. Pełny tekst ogłoszenia – warunki realizacji zadania, zasady, kryteria oraz tryb przyznania dotacji, wzory dokumentów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com w zakładce o mieście/organizacja/organizacje pozarządowe/współpraca z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie pok. Nr 108, nr telefonu 83 355 12 32.

Załaczniki:

Zarządzenie.pdf

Załącznik_Nr_1.pdf

Załącznik_nr_2_i_3.docx

Załącznik_nr_4.docx

Wzór_oferty.docx

Wzór_sprawozdania.docx

Wzór_umowy.docx

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Burmistrz Parczewa zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok, które odbędą się w formie z wykorzystaniem technik informatycznych- poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie.
Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy Gminy Parczew, z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, które gmina chciałaby realizować przy pomocy organizacji pozarządowych. Zmiany dotyczą zwiększenia o 50 000 zł środków finansowych jakie Gmina Parczew planuje przeznaczyć w budżecie na 2024 r. na realizację Rocznego Programu.
Projekt zmiany programu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie http://www.parczew.com/ w zakładce O mieście - Organizacja- Organizacje pozarządowe w dniu 24 kwietnia 2024 r.

Propozycje zmian w tym projekcie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 30 kwietnia 2024 r. do 14 maja 2024 r.

Projekt zmiany programu został zamieszczony w załączeniu.

Załączniki:

Program współpracy na rok 2024 - plik pdf

Załącznik do programu współpracy - plik pdf

Informacja z przebiegu konsultacji dotyczących zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. zorganizowanych przez Burmistrza Parczewa - plik pdf

Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Parczew

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2024 na terenie Gminy Parczew zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Zadanie I a: Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 100 000,00 zł.

1. MKS „VICTORIA” w Parczewie – 95 000,00 zł
2. Lubelski Klub Karate Kyokushin – 5 000,00 zł

Zadanie I b: Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Parczew – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 10 000,00 zł.

1. Parczewska Grupa Rowerowa – 8 200,00 zł
2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy- 1 800,00 zł

Zadanie II a: Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 100 000,00 zł.

1. Caritas Diecezji Siedleckiej – 100 000,00 zł

Zadanie III a: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 10 000,00 zł

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Parczewie – 10 000,00 zł

Zadanie IV: Ochrona zdrowia – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 10 000,00 zł

1. Fundacja „Victor” – 10 000,00 zł

BURMISTRZ PARCZEWA

Na podstawie art. 13 ust.1-4 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz z art. 25 ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXV/438/2023 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Parczew.

1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Organizowanie szkolenia z zakresu dyscyplin sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi - 100 000,00 zł.
b) Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Parczew. Wysokość środków publiczny przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 10 000,00 zł.
2. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno- wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, działających na terenie miasta Parczewa. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 100 000,00 zł.
3. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze- Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 10 000,00 zł .
4. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu ochrony zdrowia:
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi - 10 000 zł :
a) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie identyfikacji istotnych problemów zdrowotnych gminy Parczew;
b) zajęcia pedagogiczno-terapeutyczne i profilaktyczne dla mieszkańców gminy Parczew;
c) organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych o tematyce prozdrowotnej na terenie miasta Parczewa.
5. Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2024 roku.
6. O dotację na realizację wyżej wymienionych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe utworzone na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach w tym stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Parczew.
7. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew do dnia 20 lutego 2024 r. do godz. 15.00 .
8. Pełny tekst ogłoszenia – warunki realizacji zadania, zasady, kryteria oraz tryb przyznania dotacji, wzory dokumentów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com w zakładce o mieście/ organizacja/organizacje pozarządowe/współpraca z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie pok. Nr 108, nr telefonu 83 355 12 32.

Załączniki:

Instrukcja wypełniania oferty - plik pdf

Zarządzenie Nr 1319/24 Burmistrza Parczewa z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Parczew w 2024 r. - plik pdf

     Załącznik nr 1 - plik pdf

     Załącznik nr 2 i 3 - plik doc

     Załącznik nr 4 - plik doc

Wzór oferty - plik doc

Wzór sprawozdania - plik doc

Wzór umowy - plik doc