REFERAT FINANSOWY

Księgowość II piętro, pokój nr 201, 202, 203, 204
Kierownika referatu: Beata Greś
Kontakt e-mail: skarbnik(at)parczew.com
tel. 83 355 12 29

Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy dotyczące gospodarki finansowej Gminy, a w szczególności sprawy związane z:

1) przygotowaniem materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
2) udzielaniem pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy oraz wprowadzaniem zmian w tym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej;
3) uruchamianiem środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;
4) zapewnianiem obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu;
5) przygotowywaniem materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
6) kontrolą zgodności planów finansowych z budżetem Gminy,
7) sprawowaniem kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
8) rozliczaniem dotacji udzielanych i otrzymywanych przez Gminę;
9) współpracą z urzędami skarbowymi w zakresie planowania i wykonywania dochodów ustalanych i pobieranych przez urzędy skarbowe oraz z organami administracji rządowej w zakresie zadań zleconych i powierzonych, a także z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań przejętych i realizowanych wspólnie;
10) prowadzeniem bieżącej analizy dochodów i wydatków w aspekcie zachowania równowagi budżetowej oraz analizy zobowiązań pieniężnych wynikających z zawieranych umów;
11) prowadzeniem ewidencji syntetycznej należności budżetowych w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
12) prowadzeniem ewidencji środków trwałych;
13) prowadzeniem rozliczeń i ewidencji podatku VAT oraz sporządzaniem jednej deklaracji VAT w ramach przekształcenia w jednego podatnika VAT wszystkich jednostek budżetowych gminy;
14) zbieraniem i sprawdzaniem cząstkowych rejestrów i deklaracji podatkowych;
15) stałą współpracą z jednostkami objętymi centralizacją;
16) bieżącym sprawdzaniem i nadzorowaniem terminowości rozliczeń VAT w skali gminy;
17) monitorowaniem i wypełnianiem obowiązków w zakresie JPK – jednolitego pliku kontrolnego dotyczącego rejestrów podatku VAT po centralizacji rozliczeń;
18) prowadzeniem spraw w zakresie rozliczania dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę i terminowym przekazywaniem należnych dochodów na rachunek wojewody;
19) weryfikacją sald prowadzonych kont oraz potwierdzaniem sald do bilansu;
20) prowadzeniem ksiąg rozrachunkowych;
21) rozliczaniem inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia i paliw;
22) dokonywaniem wyceny aktywów oraz pasywów i ustalaniem wyniku finansowego;
23) przygotowywaniem sprawozdań budżetowych i finansowych;
24) dokonywaniem umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
25) prawidłowym i terminowym ujęciem w ewidencji księgowej i na rachunku bankowym operacji związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
26) naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń osobowych oraz związanych z tym podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, na FP, FGŚP, wpłat na PFRON, naliczaniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne;
27) naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi;
8) sporządzaniem list płac, naliczaniem zasiłków chorobowych i innych zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prowadzeniem kart wynagrodzeń pracowników;
29) zgłaszaniem do ubezpieczenia pracowników i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz ich wyrejestrowywanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
30) prowadzeniem dokumentacji rozliczeniowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym sporządzanie deklaracji;
31) naliczaniem i wypłacaniem diet radnym, ryczałtów samochodowych oraz innych wypłat realizowanych w Urzędzie;
32) sporządzaniem sprawozdań GUS w zakresie zatrudnienia i funduszu płac;
33) naliczaniem i przekazywaniem dotacji dla jednostek systemu oświaty działających na terenie Gminy Parczew prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.