REFERAT NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

II piętro, pokój nr 216, 217, 218
Kierownik referatu: Irena Terlecka
Kontakt e-mail: rolnictwo(at)parczew.com
tel. 83 355 12 27

Do zadań Referatu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego należą sprawy dotyczące w szczególności:
1) ogrodów działkowych;
2) ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:
a) rolniczego wykorzystania gruntów oraz przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne;
3) tworzenia zasobów gruntów;
4) przeciwdziałania nieformalnemu obrotowi ziemią;
5) izb rolniczych;
6) spisów powszechnych;
7) zagospodarowania wspólnot gruntowych;
8) prowadzenia ewidencji gminnego zasobu nieruchomości;
9) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w tym sprzedaż, zamiana, nabycie, dzierżawa, użyczenie;
10) dokonywania nieodpłatnego obciążania nieruchomości;
11) przygotowania i prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości;
12) dokonywania darowizn i przyjmowania darowizn od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
13) nieodpłatnego obciążania nieruchomości;
14) opłat adiacenckich;
15) występowania do właściwych organów w sprawie wywłaszczania nieruchomości;
16) prowadzenia spraw związanych z podziałem nieruchomości, które wynikają od art. 93 do art. 97 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
17) podziału nieruchomości i scalania gruntów wynikającego z art. 101 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
18) rozgraniczania nieruchomości, w tym:
a) przyjmowanie wniosków,
b) sporządzanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
c) sporządzanie decyzji umarzającej postepowanie rozgraniczające,
d) sporządzanie wniosku i decyzji o przekazanie do sądu sprawy o rozgraniczenie nieruchomości,
e) weryfikacja i analiza geodezyjnego operatu pomiarowego;
19) przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
20) prowadzenia ewidencji analitycznej opłat za użytkowanie wieczyste;
21) wystawiania upomnień w sprawach dotyczących opłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie;
22) prowadzenia spraw związanych z egzekucją należności cywilnoprawnych: użytkowanie wieczyste, umowy dzierżawy;
23) komunalizacji gruntów;
24) tworzenia zasobu gruntów;
25) prowadzenia spraw związanych z wypłatą odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogi;
26) prowadzenia spraw związanych z ochroną zabytków, w tym obejmujących:
a) ewidencję dóbr kultury,
b) gminny program opieki nad zabytkami;
27) spraw związanych ze sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego;
28) dokonywania okresowych ocen i analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów i przygotowywanie wyników tej oceny, w tym:
a) prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) przygotowywanie wyników analiz i ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym celem przedłożenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Radzie,
c) przygotowywanie wystąpień do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej o opinie do wyników sporządzonych analiz i ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;
29) realizacji ustaleń planów miejscowych:
a) nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego - rejestracja i analiza decyzji otrzymywanych od organów wydających decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, które dotyczą zagospodarowania terenu,
b) wydawanie wyrysów, wypisów i zaświadczeń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
c) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem zgodności projektów podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego,
d) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
30) przygotowywania materiałów do dokumentów planistycznych Gminy;
31) koordynacji i obsługi działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
32) wydawania opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego;
33) przechowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
34) prowadzenia i aktualizacji rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
35) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
36) prowadzenia spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz naliczaniem opłaty planistycznej;
37) obsługi i współpracy służb planowania, w tym:
a) obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
38) koordynacji i obsługi działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do planów zagospodarowania przestrzennego;
39) rejestrowania decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
40) prowadzenia spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz ze zmianami ich granic;
41) prowadzenia ewidencji nazw ulic i nadawania numeracji porządkowej;
42) zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, w tym:
a) tworzenie zasobów mieszkaniowych,
b) określanie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
c) określanie stawek czynszu,
d) określanie pierwszeństwa do uzyskania lokalu socjalnego;
43) prowadzenia spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:
a) prowadzenie rejestru wniosków o najem lokali mieszkalnych wraz z dokumentacją merytoryczną,
b) prowadzenie rejestru wniosków o najem lokali socjalnych wraz z dokumentacją merytoryczną,
c) obsługa doraźnej komisji mieszkaniowej,
d) wskazanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, mieszkaniowego, zmiany lokalu;
44) zarządzania zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi:
a) nadzór nad realizacją umów o zarządzanie zasobami lokalowymi,
b) przygotowywanie planu remontów, rozpatrywanie wniosków najemców,
c) rozliczanie zarządzania nieruchomościami Gminy zgodnie z umową,
d) prowadzenie pełnej dokumentacji wykonanych remontów;
45) ustanawiania odrębnej własności lokali;
46) realizacji wyroków sądowych (eksmisji);
47) współpracy z zarządcami lub zarządami nieruchomości wspólnych, wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli;
48) opracowywania planów remontowych budynków i lokali stanowiących własność Gminy;
49) sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w części dotyczącej gospodarki gruntami pod budownictwo mieszkaniowe oraz sprzedanych zasobów mieszkaniowych.