REFERAT OŚWIATY I KULTURY

I piętro, pokój nr 107, 108, 109
Kierownik referatu: Stanisław Chojak
Kontakt e-mail: oswiata(at)parczew.com
tel. 83 355 12 32

Do zadań Referatu Oświaty i Kultury należy prowadzenie spraw związanych z oświatą, kulturą, kulturą fizyczną i sportem, a w szczególności dotyczących:
1) prowadzenia ewidencji szkół i placówek oświatowych;
2) zakładania, utrzymania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych;
3) nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli gminnych;
4) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
5) sprawowania nadzoru nad organizacją rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6 - letnich - współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli;
6) kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat;
7) przygotowania do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
8) zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci do i ze szkoły;
9) przygotowania i prowadzenia pełnej dokumentacji związanej ze zwrotem kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek wskazanych w orzeczeniach oraz uczniów, dla których Gmina nie zapewnia dowozu (przygotowywanie umów, decyzji), rozliczania paliwa;
10) prowadzenia spraw związanych z powierzeniem bądź odwołaniem ze stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola, a w szczególności: organizowanie konkursów w celu wyłonienia kandydata na dyrektora, załatwianie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej oraz zapewnienie technicznej obsługi komisji;
11) wnioskowanie w sprawie oceny pracy, uposażenia, dodatków funkcyjnych, nagród, odznaczeń oraz kar dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
12) sprawowania nadzoru nad działalnością dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników i uczniów oraz przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli;
13) dokonywanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych Gminy;
14) prowadzenia czynności związanych z opiniowaniem w sprawie powierzenia stanowisk wicedyrektorów szkół i przedszkoli;
15) prowadzenia czynności związanych z wnioskiem Rady Pedagogicznej w sprawie odwołania dyrektora szkoły, przedszkola;
16) koordynacji działalności placówek oświatowych z terenu Gminy;
17) comiesięcznego przekazywania do Referatu Finansowego informacji o liczbie uczniów w szkołach podstawowych;
18) analizy zgodności statutów szkół i przedszkoli z prawem oświatowym oraz zgodności realizacji zadań w nich zawartych;
19) prowadzenia spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
20) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem szkołom i przedszkolom imienia;
21) kontroli organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie swojej kompetencji;
22) dokonywania bieżących przeglądów szkół i przedszkoli pod kątem organizacji pracy szkoły, przedszkola oraz stanu bazy i ich wyposażenia;
23) przygotowywania dokumentacji dotyczącej zakładania niepublicznych placówek oświatowych, analizy złożonych wniosków;
24) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
25) nadawania uprawnień szkoły publicznej;
26) przygotowywania wniosków o dotacje budżetowe w zakresie spraw oświatowych, prowadzenia spraw związanych z ustaleniem wysokości i udzielania dotacji oraz rozliczanie udzielonych dotacji pod względem merytorycznym;
27) analizy przyznanej subwencji oświatowej, a w razie potrzeby jej korekta;
28) współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz związkami zawodowymi
w zakresie ustalonym przez prawo;
29) wykonywania zaleceń Kuratora wynikających z nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami, dla których organem prowadzącym jest Gmina;
30) realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej;
31) naliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego we współpracy z komórkami ekonomicznymi poszczególnych placówek oświatowych;
32) przygotowywania projektów regulaminu wynagradzania nauczycieli i jego uzgadnianie ze związkami zawodowymi nauczycieli;
33) kontroli realizacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz przedszkola działające na terenie Gminy Parczew prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne pod względem merytorycznym;
34) sporządzania sprawozdań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela;
35) prowadzenia spraw w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów:
a) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku losowego,
b) prowadzenie dokumentacji oraz kierowanie komisją stypendialną,
c) tworzenie list stypendialnych oraz list do wypłat stypendium szkolnego i zasiłku losowego,
d) przekazywanie list do Referatu Finansowego w celu zatwierdzenia i realizacji wypłat,
e) wypisywanie zaświadczeń o pobranym lub nieodebranym stypendium i jego wysokości;
36) prowadzenia spraw dotyczących stypendiów o charakterze naukowym oraz za szczególne osiągnięcia:
a) przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów o charakterze naukowym oraz za szczególne osiągnięcia,
b) analiza złożonych wniosków,
c) przygotowywanie Burmistrzowi do zatwierdzenia listy stypendystów i dyplomów z podziękowaniami;
37) prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
38) innych zadań gminy wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych;
39) organizowanie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna, stosownie do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
40) prowadzenia zadań związanych z kulturą, kulturą fizyczną i sportem, a w szczególności:
a) tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji domu kultury, biblioteki, ośrodka sportu i rekreacji oraz przygotowanie do powoływania i odwoływania dyrektorów tych jednostek,
b) prowadzenia rejestru instytucji upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,
c) tworzenia warunków do upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,
d) prowadzenia innych zadań gminy związanych z upowszechnianiem kultury, a wynikających z ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o kulturze fizycznej, o sporcie, o bibliotekach oraz przepisów wykonawczych,
e) realizacji polityki Gminy w zakresie spraw kultury w jednostkach podległych,
f) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Parczewie;
41) nadzoru nad Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, Parczewskim Domem Kultury oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;
42) nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem obiektów sportowych „ORLIK”;
43) prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych, a w szczególności:
a) ogłaszanie konkursów na realizację zadań Gminy,
b) opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji,
c) opracowywanie umów dotacji,
d) przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań,
e) kontrola realizacji i prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe w zakresie spraw merytorycznych.