Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miejskiego w Parczewie

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Parczewie: www.parczew.com

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 3. część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych,
 4. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. zmianę układu strony,
 5. tłumaczenie strony,
 6. informację dla osób ze szczególnymi potrzebami tekstem odczytywalnym maszynowo,
 7. informację dla osób ze szczególnymi potrzebami tekstem łatwym do czytania (ETR).

Oświadczenie sporządzono dnia : 2024-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny i na podstawie audytu strony internetowej, przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną, świadczącą usługi związane z audytami stron internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Grzywaczewski., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833551231. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Parczewie ul. Warszawska 24  21 – 200 Parczew

Do budynku prowadzą  2  wejścia:

Wejście  od ul. Warszawskiej.

Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Wejście od ulicy Kolejowej

Do wejścia prowadzą schody

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy, ale znajduje się platforma przyschodowa, którą można się dostać na wszystkie piętra budynku, dostępna z głównego wejścia budynku.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie piętra budynku.

Na niskim parterze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku na parterze znajdują się tablice tyflograficzne z oznaczeniami w alfabecie Braille’a i oznaczeniami kontrastowymi, z planami i oznaczeniami wszystkich pięter budynku oraz na wszystkich drzwiach pomieszczeń, znajdują się tabliczki informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille’a i oznaczeniami kontrastowymi.

Raport o stanie dostępności - plik pdf


PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021 - plik pdf


PROCEDURA ZAPEWNIENIA DOSTĘPU ALTERNATYWNEGO I EWAKUACJI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W PARCZEWIE - plik pdf