W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa i ma na celu analizę problemów obserwowanych w obszarze rewitalizacji.

Link do ankiety

Gminny Program Rewitalizacji logo

spotkanie konsultacyjne dot. problemów na obszarze rewitalizacji grafika poglądowaPrzedstawiamy Państwu informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych dotyczących identyfikacji problemów i sytuacji kryzysowych występujących na obszarze rewitalizacji w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023 – 2030.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Lista obecności

GPR logoZapraszamy do udziału w cyklu spotkań służących opracowaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030”.

Pierwsze odbędzie się 08. grudnia (czwartek) w godzinach 14.00 – 16.00, w sali konferencyjnej (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie, przy ul. Warszawskiej 24. Sala jest dostępna dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się.

Jednym z celów spotkania jest rozmowa z mieszkańcami (potencjalnymi interesariuszami rewitalizacji) na temat problemów i sytuacji kryzysowych występujących na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym na terenie Gminy Parczew (Uchwała Rady Miejskiej w Parczewie nr LII/327/2022 z 21.10.2022 r.)

Tematyka spotkania: Dyskusja dotycząca obszarów kryzysowych w Gminie Parczew które wymagają pilnej interwencji – analiza obszarów problemowych (społecznych, funkcjonalno - przestrzennych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych ) na obszarze rewitalizacji.

Spotkanie poprowadzą konsultanci z firmy Eko-Geo Consulting, którzy z Urzędem Miejskim w Parczewie opracowują Gminny Program Rewitalizacji.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Parczewa oraz osoby zainteresowane do aktywnego udziału w spotkaniu.

           OBWIESZCZENIE
z dnia 01 grudnia 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030


Burmistrz Parczewa działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt.1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamia o przyjęciu w dniu 29 listopada 2022 r. przez Radę Miejską w Parczewie Uchwały nr LIII/338/2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030

Przyjęta uchwała rozpoczyna proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew (GPR) w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji. Dokument zostanie opracowany na zasadzie partycypacji, tzn. przy udziale: mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych i gospodarczych.

Gminny Program Rewitalizacji określi cele, kierunki działania i sposoby zapobiegania negatywnym zjawiskom obszaru rewitalizacji Gminy Parczew wyznaczonego w uchwale Rady Miejskiej w Parczewie Nr LII/327/2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Parczew obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Opracowanie GPR stworzy szansę na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na realizację wskazanych w programie przedsięwzięć, co przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Z tego też powodu zachęcam wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, różnych środowisk społecznych i grup nieformalnych oraz przedsiębiorców do aktywnego udziału w opracowaniu, przyszłych spotkaniach czy konsultacjach społecznych dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych spotkaniach zamieszczane będą na stronie internetowej www.parczew.com, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy (Parczew, ul. Warszawska 24).

Burmistrz Parczewa

Paweł Kędracki

Herb Parczewa - grafika poglądowa

Pragniemy poinformować, że dnia 21 października 2022 roku, Rada Miejska w Parczewie podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Parczew. Została ona ogłoszona 4 listopada 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (poz. 5224) i weszła w życie 19 listopada 2022 r.

Załączniki:
1. Mapa w skali 1:5000 wskazującą granice wyznaczonych obszarów - plik pdf
2. Uchwała nr LII/327/2022 Rada Miejska w Parczewie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Parczew - plik pdf