Konsultacje dotyczące
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew w 2024 roku
.

Stosownie do art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) przekazujemy do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew w 2024 roku.

W opiniowaniu udziału mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Parczew oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.).

Opinie do projektu Programu uprawnione podmioty mogą składać na formularzu zawartym w załączniku.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularza prosimy kierować na adres:

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania uwag – 21 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie, tzn. do 28 lutego 2024 roku.

Załączniki:

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew w 2024 r. - pobierz
  2. Formularz konsultacji dla organizacji społecznych oraz podmiotów, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) - pobierz

     W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób.

     Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności:
• prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,
• stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
• nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
• za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice itp.),
• nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw.
     Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu”.
     Istotnym jest też problem zwierząt postrzeganych jako bezdomne. Należy pamiętać, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
     Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest by w tym czasie (wiosna i wczesna jesień) dokarmiać jakiekolwiek wałęsające się psy. Psów tych nie można zamykać na terenie swojej nieruchomości. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.
     W wyjątkowych sytuacjach (tylko w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców – gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców) Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do Schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów (nieagresywnych) należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie. Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz nr kontaktowy.
     Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję, która interwencję tą przekaże schronisku działającemu na zlecenie Gminy, pracownicy przy pomocy specjalnego sprzętu schwyta zwierzę oraz odwiezie do schroniska.
     Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t.j. chwilowo przygarniając psa i dożywiając go) zostanie mu odebrana szansa powrotu do domu.
     Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".

„DO KOGO NALEŻY ZGŁASZAĆ INFORMACJE O BEZDOMNYCH ZWIERZĘTACH Z TERENU GMINY PARCZEW”

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy Państwa, że:

1. Gmina Parczew przekazuje wyłapane psy do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze, Nowodwór, 21-100 Lubartów.

Zgłoszenie do odłowienia bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do schroniska w Nowodworze odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Gminy Parczew.

2. Usługę całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia Przychodnia Weterynaryjna, ul. Parkowa 4, 21-200 Parczew, tel. nr 83 354 11 22.

3. Zgłaszanie padłych zwierząt w pasie drogowym należy zgłosić zarządcy drogi.

4. Miejsce dla zwierząt gospodarskich zapewnia gospodarstwo rolne w miejscowości Jasionka nr 77.

     Wszelkie zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Parczew prosimy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Parczewie piętro II pok. nr 213 – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska albo zgłaszać telefonicznie pod nr 83 355 12 24, 83 355 11 69, 575-020-146 w godzinach 7³° - 15³° lub Komenda Powiatowa Policji w Parczewie nr tel. 83 355 32 10, 997.

Dodatkowe informacje:

     Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 648 z późń. zm.), który stanowi, iż prowadzący pojazd mechaniczny, który potracił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosowanej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3 cytowanej ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 37 cytowanej ustawy, który stanowi, iż kto narusza nakazy i zakazy określone miedzy innymi w art. 25 podlega karze aresztu lub grzywny.